Hệ thống bài tập cố định của lớp Sketchup Nâng cao

Dưới đây là 8 bài tập cố định của lớp Sketchup nâng cao, bên cạnh đó sẽ bổ sung những bài tập nâng cao khác tùy theo từng nhu cầu cụ thể của lớp.

Bai 1

Bai 2

Bai 3

Bai 4

Bai 5

Bai 6

Bai 7

Bai 8

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *